0) $wyn = array_intersect($wyn,array_keys($wynik)); else $wyn=array_keys($wynik); } $wyn=array_flip($wyn); return $wyn; } //---------------------------------------------------------------SELECT-------------------------------------------------------------- function select_pb ($tabela, $kolumna,$func,$sort = "0",$jak="0" ) { if(count_pb($tabela) == 0 ) return(0); If ($sort == "0" ) $sort= $kolumna; If ($jak == "0" ) $jak= "ASC"; $jak=strtoupper($jak); $func = eregi_replace("x","\$var",$func); if(!eregi(" AND ",$kolumna)) $wynik = array_filter_it($tabela[$kolumna],"funkcja", $func ); else $wynik = advfiltr($tabela,$kolumna,$func); $klucze_wynik = array_keys($wynik); $tytuly = array_keys($tabela); $ile_wyn = count($wynik); $ile_tyt = count($tabela); $toco ="\$zwrot[$sort],SORT_$jak,"; for($i = 0; $i < $ile_tyt; $i++ ) { $ind = $tytuly[$i]; if($ind != $sort) $toco = "$toco \$zwrot[$ind],"; for ($ii = 0; $ii < $ile_wyn; $ii++) { $indw = $klucze_wynik[$ii]; $zwrot[$ind][$ii] = $tabela[$ind][$indw]; } } $toco = "$toco SORT_ASC"; if(($ile_wyn)>0) eval("array_multisort ($toco);"); return $zwrot; } //--------------------------------------Licz wiersze (wykorzystywany przez Delete Update Select) ------------------------------ //--------------------------------------Count rows (required to delete_pb update_pb and select_pb --------------------- function count_pb ($wynik) { if($wynik!=0) $klucze_wynik = array_keys($wynik); $klucz = $klucze_wynik[0]; $ile = count($wynik[$klucz]); return ($ile); } ?> Aforyzmy, Cytaty, Przysłowia, Złote Myśli, Sentencje, Maksymy, Mądrości, Sławni ludzie

Aforyzmy.org

Przysłowia, Złote Myśli, Sentencje,
Maksymy, Mądrości, Sławni ludzie