Aforyzmy.org

Aforyzmy, Cytaty,
Przysłowia, Złote Myśli, Sentencje


Fotogalerie i Fotoalbumy

Galeria fotograficzna online, mnóstwo ciekawych zdjęć, które możesz polecić na FaceBooku, wysłać w formie kartki z własnym tekstem lub po prostu obejrzeć...

Zobacz
Aforyzmy cytaty

Odkryj kolekcję niezwykłych cytatów, pomóż nam ją rozwijać. Podziel się swoimi przemyśleniami, wierszami i opowiadaniami oraz prowadź z nami dyskusje....

Zobacz

Aforyzmy po angielsku


Aforyzmy po angielsku • Tread softly because you tread on my dreams.
  ( nr 993)
 • I have spread my dreams under your feet. Tread softly because you tread on my dreams.
  ( nr 733)
 • All the world loves a lover.
  ( nr 724)
 • All the future exist in the past.
  ( nr 722)
 • Hello I\'m your mind giving you someone to talk to.
  ( nr 703)
 • you are not permitted to kill a woman who has injured you, but nothing forbids you to reflect that she is growing older every minute
  pl: nie wolno ci zabić kobiety, która cię zraniła, ale nic nie zabrania ci zauważyć, że z każdą minutą staje się coraz starsza
  ( nr 702)
 • women are the most reliable as they have no memory for the important - na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne
  ( nr 701)
 • where there is a will there is a way - gdy istnieje wola, znajdzie się sposób
  ( nr 700)
 • what is a highbrow? He is a man who has found something more interesting than women - Kto to jest intelektualista? To ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż kobiety
  ( nr 699)
 • we all find time to do what we really want to do - na to, co naprawdę chcemy robić, zawsze znajdujemy czas
  ( nr 698)
 • truth is always paradoxical - prawda jest zawsze paradoksalna.
  ( nr 697)
 • truth crushed to earth will rise again - prawda wdeptana w ziemię odrośnie.
  ( nr 696)
 • to fall in love with a woman is to fall in love with life and with oneself - zakochać się w kobiecie to znaczy zakochać się w życiu i w samym sobie
  ( nr 695)
 • the test of good manners is being able to put up with bad ones - sprawdzianem dobrych manier jest zdolność znoszenia złych manier
  ( nr 694)
 • the terrible thing about the search for truth is that you find it - najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment, kiedy się ją znajduje.
  ( nr 693)
 • the more desperate the love the more funny it seems to others - im rozpaczliwsza jest miłość, tym śmieszniejsza wydaje się innym
  ( nr 692)
 • solitude affects some people like wine, they must not take too much of it, for it flies to the head - samotność działa na niektórych ludzi jak wino, nie powinni zażywać jej zbyt wiele, bo im uderza do głowy
  ( nr 691)
 • selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live - egoizm nie polega na tym, że się żyje tak, jak się chce, ale na tym, że wymaga się od innych, by żyli tak, jak my chcemy
  ( nr 690)
 • patience is the best remedy for every trouble - cierpliwość jest najlepszym lekarstwem na każdy kłopot
  ( nr 689)
 • only the shallow know themselves - tylko płytcy ludzie znają siebie
  ( nr 688)
 • no needle is sharp at both ends - żadna igła nie jest ostra na obu końcach
  ( nr 687)
 • new brooms sweep clear - nowe miotły dobrze zamiatają
  ( nr 686)
 • most people tire of a lecture in ten minutes, clever people can do it in five - większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.
  ( nr 685)
 • money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - za pieniądze kupisz dobrego psa, ale nie kupisz za nie merdania jego ogona
  ( nr 684)
 • man is often more irritated by the trifles than by the serious matters - człowieka często bardziej denerwują drobiazgi niż poważne rzeczy
  ( nr 683)
 • man can believe the impossible but can never believe the improbable - człowiek może uwierzyć w to, co niemożliwe, ale nigdy nie uwierzy w to, co nieprawdopodobne
  ( nr 682)
 • love is the triumph of imagination over intelligence - miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.
  ( nr 681)
 • listening patiently to people's confessions and complaints you win their friendship - wysłuchając cierpliwie zwierzeń i skarg ludzi, zyskasz ich przyjaźń
  ( nr 680)
 • killing time is not so much murder as suicide - zabijanie czasu to nie tyle zabójstwo, co samobójstwo
  ( nr 679)
 • keep smiling - zachowaj pogodę, nie martw się.
  ( nr 678)
 • it is never too late to mend - nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić
  ( nr 677)
 • it is always nice to be expected and not to arrive - zawsze przyjemnie jest być oczekiwanym i nie przybyć.
  ( nr 676)
 • it is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious - to absurd dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni.
  ( nr 675)
 • it is a glorious thing to be indifferent to suffering, but only to one's own suffering - wspaniałą rzeczą jest być obojętnym na cierpienia, ale tylko na swoje cierpienia
  ( nr 674)
 • if your enemy wrongs you, buy each of his children a drum - jeśli twój wróg cię krzywdzi, kup każdemu z jego dzieciaków po bębenku.
  ( nr 673)
 • I never know whether to pity or congratulate a man on coming to his senses - nigdy nie wiem, czy współczyć, czy gratulować człowiekowi wracającemu do przytomności.
  ( nr 672)
 • I like work. It fascinates me. I can sit and look at it for hours - lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami.
  ( nr 671)
 • I can live for two months on a good compliment - mogę żyć przez dwa miesiące z dobrego komplementu
  ( nr 670)
 • hunger for truth is often stronger than the desire for peace and security - głód prawdy jest często silniejszy niż pragnienie spokoju i bezpieczeństwa.
  ( nr 669)
 • hope for the best, prepare for the worst - spodziewaj się najlepszego, przygotuj się na najgorsze
  ( nr 668)
 • he who fears he will suffer, already suffers because of his fear - ten, kto boi się, że będzie cierpieć, już cierpi z powodu swojej obawy
  ( nr 667)
 • "half a truth is often a great lie - pół prawdy to często wielkie kłamstwo "
  ( nr 666)
 • few men get what they desire and few deserve what they get - niewielu ludzi dostaje to, czego pragnie i niewielu zasługuje na to, co dostaje.
  ( nr 665)
 • examinations are formidable even for the best prepared, for the greatest fool can ask more than the wisest man can answer
  pl: egzaminy są okropne nawet dla najlepiej przygotowanych, gdyż największy głupiec może zadać pytanie, na które najmądrzejszy nie będzie umiał odpowiedzieć
  ( nr 664)
 • everything is simpler than you think and at the same time more complex than you imagine - wszystko jest prostsze, niż myślisz, i jednocześnie bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażasz
  ( nr 663)
 • don't pass a temptation lightly by: it may never come again - nie przechodź obojętnie obok pokusy: może się już nigdy nie pojawić.
  ( nr 662)
 • defend me from my friends: my enemies never call when I have work to do - broń mnie przed moimi przyjaciółmi: moi wrogowie nigdy nie dzwonią, kiedy jestem zajęty.
  ( nr 661)
 • commit a sin twice and it will not seem to you a crime - popełnij zły uczynek dwa razy, a przestaniesz go uważać za grzech
  ( nr 660)
 • conscience: another man within me who is z_angry with me - sumienie: inny człowiek we mnie, który jest na mnie zły
  ( nr 659)
 • choose your wife rather by your ear than by your eye - wybieraj żonę raczej uchem niż okiem
  ( nr 658)
 • character is what you are in the dark - chrakter to to, czym jesteś po ciemku
  ( nr 657)
 • blessed is the man who, having nothing to say, abstains from giving us wordy evidence of the fact - błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.
  ( nr 656)
 • apology is politeness too late - przeprosiny to grzeczność poniewczasie
  ( nr 655)
 • a rich man can't imagine poverty - bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy
  ( nr 654)
 • a man who won't lie to a woman has very little consideration for her feelings - mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć
  ( nr 653)
 • experience is a comb which nature gives to men when they are bald - doświadczenie to grzebień, który natura daje mężczyznom, kiedy są już łysi
  ( nr 652)
 • z_angels fall first ..
  ( nr 651)
 • i wish to go down with the sun, sleeping, weeping, with you ..
  ( nr 650)
 • there's no life before coffee!
  ( nr 649)
 • there's always two side of each story ..
  ( nr 648)
 • loving you is heaven, missing you is hell
  ( nr 647)
 • I am only one, but still I am one, I cannot do everything, but still I can do something, I will not refuse to do something I can do
  ( nr 646)
 • Live as though heaven is on earth
  ( nr 645)
 • Love as if you've never been hurt.
  ( nr 644)
 • Dance as if no one were watching.
  ( nr 643)
 • Sing as though no one can hear you.
  ( nr 642)
 • When you've got nothing - you've got nothing to lose
  ( nr 641)
 • If you can't make something working good - make it looking good
  ( nr 640)
 • Don't hit a man when he's down -- kick him, it's easier
  ( nr 639)
 • I never give them hell. I just tell the true, and they think it is hell!
  ( nr 638)
 • He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever
  ( nr 637)
 • The miracle is not to fly in the air, or to walk on the water, but to walk on the earth
  ( nr 636)
 • Death is one of the things that do not repay anticipation
  ( nr 635)